ตรวจรับรองไฟฟ้า
ตามแบบกรมสวัสดิการ

ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ตรวจรับรองไฟฟ้า
ตามแบบกรมโรงงาน

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน

ออกรายงาน
รับรองโดยนิติบุคคล และ วิศวกรที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง

ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

บริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายนายจ้างจะต้องทำการตรวจสอบตามความถี่ที่กฎหมายกำหนดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย กรมสวัสดิการ มีอะไรบ้าง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย กรมโรงงาน มีอะไรบ้าง

กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม)

PM ระบบไฟฟ้า คืออะไร

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการดับไฟและทำความสะอาดอุปกรณ์ ทำการตรวจสอบโดยละเอียดด้วยวิธีการที่มาตรฐานสากล

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีพร้อมออกรายงานรับรอง

หลังจากตรวจระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับรายงานการรับรองตรวจระบบไฟฟ้าประจำปีตามแบบรายงาน กรมสวัสดิการ และ กรมโรงงาน อย่างละ 1 ฉบับ

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

เราได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า และ บริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามข้อ 12 เลขที่ใบอนุญาต 0302-03-2565-0023

มีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อุปกรณ์การทำงานได้รับมาตรฐานการรับรอง ISO 17025

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ลด50%

ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากับเราวันนี้รับส่วนลดพิเศษมากมายสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเรา

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปีตามกฎหมายโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ อุปกรณ์ได้มาตรฐานสากล ISO

บริการถ่ายภาพความร้อนระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด Infarred Camera

THERMO SCAN INSPECTION SERVICE

ตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (กระทรวงแรงงาน)
กฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558”

คำถามที่พบบ่อย

กรณีนายจ้างได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบ และ ผู้ตรวจสอบจะได้มีใบอนุญาตตรวจสอบ หรือได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการมีเลขทะเบียนตามกฎหมาย

การขึ้นทะเบียนจะแยกออกเป็น 2 แบบดังนี้

  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ตรวจและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตามมาตรา 9
  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ตรวจและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตามมาตรา 11

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวสอบระบบไฟฟ้าจะต้องมีมาตรฐาน และ มีความแม่นยำ ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025 และมีใบรับรองอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน

ไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 1000 บริษัท ด้วยการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ลด50%

ติดต่อสอบถาม / บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน