เกี่ยวกับเรา

วิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียน

ทีมวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามมาตร 9 สามารถตรวจสอบและออกใบรับรอง ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปีได้อย่างถูกต้อง พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภาคตะวันออก

ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดภาคตะวันออก

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าลดราคา

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

ตรวจรับรองไฟฟ้า
ตามแบบกรมสวัสดิการ

ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ตรวจรับรองไฟฟ้า
ตามแบบกรมโรงงาน

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน

ออกรายงาน
รับรองโดยนิติบุคคล และ วิศวกรที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง

ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 1000 บริษัท ด้วยการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว

ติดต่อสอบถาม / บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน